O projekcie

O projekcie

Informacje ogólne o Projekcie:

Projekt Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT, w okresie od dnia 01.09.2016 r. do dnia 28.02.2019 r.

Partnerem wiodącym Projektu jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., a Partnerami Projektu:

 • Powiat Bieruńsko-Lędziński,
 • Miasto Bytom,
 • Powiat Pszczyński,
 • Gmina Pawłowice,
 • Landster Sp. z o.o. Sp. k.,
 • Syntea S.A.

Grupy docelowe Projektu:

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas II-IV techników uczęszczających do placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe zlokalizowanych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Miasta Bytom, Gminy Pawłowice oraz Powiatu Pszczyńskiego, a także nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu w nich pracujących, wśród których są:

 • Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu,
 • Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach,
 • Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu,
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu,
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu,
 • Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół w Bytomiu,
 • Technikum nr 4 w Bytomiu,
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach,
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie,
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie.

Cel główny Projektu:

Celem głównym Projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego w 11 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Miasta Bytom, Gminy Pawłowice i Powiatu Pszczyńskiego we współpracy z pracodawcami, poprzez podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów (456 osób, w tym 108 K i 348 M) prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia, zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu (83 osób, w tym 50 K i 33 M) oraz realizację działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy, w okresie od dnia 01.09 2016 r. do dnia 28.02.2019 r. 

Wsparcie przewidziane w ramach Projektu:

Dla uczniów:

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe:
  • badanie predyspozycji zawodowych i potencjału kariery,
  • opracowanie Indywidualnych Planów Kariery.
 • indywidualne spotkania rozwojowe - coaching kariery,
 • Program Talenty:
  • zajęcia dla uczniów prowadzone w szkole wyższej,
  • mentoring talentów na uczelni wyższej,
  • udział uczniów w pracach kół naukowych na uczelni wyższej,
  • zajęcia edukacyjne związane z projektowaniem prowadzone w ośrodku designu,
  • udział w obozach naukowych lub konferencjach młodszych pracowników naukowych.
 • kursy i szkolenia prowadzone w celu zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy,
 • płatne* staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami,
 • grupowe wizyty studyjne u pracodawców.

* Stypendium w kwocie nieprzekraczającej 1 480,00 PLN brutto jest wypłacane wyłącznie za pełne 150 godzin stażu.
Osobom uczestniczącym w płatnych stażach zawodowych zapewniony zostanie również bezpłatny dojazd do pracodawców.

Dla nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu:

 • kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące.

Dla placówek oświatowych:

 • podjęcie działań w zakresie stworzenia warunków kształcenia zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy, poprzez ich odpowiednie doposażenie. 

Mierzalne wskaźniki Projektu:

Wskaźniki produktu:

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych:
Wartość docelowa - M**: 52
Wartość docelowa - K***: 16
Ogółem wartość docelowa: 68

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy:
Wartość docelowa - M: 177
Wartość docelowa - K: 54
Ogółem wartość docelowa: 231

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie:
Wartość docelowa - M: 33
Wartość docelowa - K: 50
Ogółem wartość docelowa: 83

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego:
Ogółem wartość docelowa: 11

Wskaźniki rezultatu:
 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS:
Ogółem wartość docelowa: 11

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu:
Wartość docelowa - M: 33
Wartość docelowa - K: 50  
Ogółem wartość docelowa: 83 

** mężczyźni
*** kobiety

Wartość Projektu:
7 551 538,58 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
7 173 961,65 PLN

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny!